หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค จังหวัดสมุทรปราการ

อบรม จป เทคนิค เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการป้องกันและควบคุมอันตรายในการทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย จัดอบรมแล้ววันนี้ จป เทคนิค สมุทรปราการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ

หน่วยฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เลขทะเบียน 13-66-043

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015

อบรม จป เทคนิค มีรายละเอียดอะไรบ้าง

ในการจัดอบรมของเรา เน้นการเรียนการสอนครอบคลุมตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีทักษะความรู้ และนำวุฒิบัตรไปขึ้นทะเบียนได้จริง เปิดอบรมแล้ววันนี้ จปเทคนิค บุคคลทั่วไป สมุทรปราการ

7,300 บาท/ท่าน

จำนวนผู้เข้าอบรม

1 รุ่นไม่เกิน 40 คน

เนื้อหาหลักสูตร

ครบ 6 หมวดวิชา

ระยะเวลาอบรม

5 วัน (30 ชม.)

ได้วุฒิบัตร

มอบวุฒิบัตรเมื่อผ่านอบรม

อบรม จป เทคนิค เรียนอะไรบ้าง

เราออกแบบหลักสูตรในการเรียน จป เทคนิค ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 6 หมวดวิชา รวม 30 ชั่วโมง

 • (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ค) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
 • (ค) การตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
 • (ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตราย
 • (ข) การประเมินความเสี่ยง
 • (ค) การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย
 • (ก) การตรวจความปลอดภัย
 • (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • (ค) การจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 • (ง) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางาน 
 • (จ) การปรับปรุงสภาพการทํางาน
 • (ฉ) การรวบรวมสถิติ การจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน และเสนอแนะต่อนายจ้าง
 • (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
 • (ง)  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
 • (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 • (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ 
 • (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง 
 • (ณ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • (ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจความปลอดภัยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
 • (ข) การฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผน การดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย
 • (ค) การฝึกปฏิบัติการจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานของหน่วยงาน
 • (ง)  การฝึกปฏิบัติการสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 • (จ) การฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสภาพการทํางาน
 • (ฉ) การฝึกปฏิบัติการจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป เทคนิค

ทีมวิทยากรมืออาชีพ

ทีมวิทยากรของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในด้านความปลอดภัยในการทำงาน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการบรรยายที่มีคุณภาพและการฝึกปฏิบัติที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ให้บริการอบรม จป เทคนิค ระยองได้แล้ววันนี้

ข้อมูลที่มีประโยชน์

จป.เทคนิค หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หมายถึง ลูกจ้างที่นายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค โดยทำงานด้านความปลอดภัยประจำตามเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง การที่จะเป็น จป.เทคนิคได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรม จป.เทคนิค ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามข้อกำหนด กฎกระทรวงฯ 2565 กิจการที่จัดอยู่ในบัญชีที่ 2 เมื่อมีจำนวนพนักงานครบ 20 คน ต้องมี จป เทคนิค เข้ามาดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

 • ศูนย์ฝึกได้รับอนุญาตเปิดอบรม จป เทคนิคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2015
 • เรามีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
 • ศูนย์ฝึกสะดวกต่อการเดินทาง 
 • มีที่จอดรถฟรี!
 • พร้อมอาหารกลางวัน / ขนมพักเบรก / เครื่องดื่ม ระหว่างการอบรม
 • ได้รับวุฒิบัตร พร้อมคุ่มือเรียน
 • วุฒิบัตร (สามารถใช้ยืนยันได้)
 • คู่มือเรียน

ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

ใบรับรองหน่วยฝึกอบรม

บริการ

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จํากัด

ที่อยู่

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียน หน่วยฝึกอบรม : 13-66-043

เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร: (064) 958 7451 คุณ.แนน

เพิ่มเพื่อน